بیشتر سیستم های پلت سازی از کاندیشنرهای اتمسفری (تحت فشار جو) استفاده می کنند.این کاندیشنرها سبب خردشدن و ترکیدن ذرات خوراک در اثر واردشدن فشار نمی شوند در عوض در آنها خوراک خشک با بخار مخلوط میشود. در نتیجه رطوبت و انرژی حرارتی به خوراک افزوده میشود. رطوبت جهت تسهیل عبور خوراک از دای و برای تراکم مناسب، حیاتی میباشد. انرژی حرارتی برای انتقال یکنواخت رطوبت به هسته ذرات خوراک حائز اهمیت است. در کل رطوبت به میزان 16/5 تا 17 درصد درخوراک کاندیشن شده، ایده آل میباشد. ملاک های مختلفی وجود دارد که برای عملکرد و نگهداری مناسب کاندیشنرها ضروری هستند و عبارتند از:

1) کنترل مؤثر بخار در طی مسیر دیگ بخار تا کاندیشنر ( Steam harness: SH)
2) فشار مناسب بخار
3) موقعیت مناسب پاروها
4) زمان ماندگاری

بطور کلی, دو مورد اول شامل کنترل بخار است در حالیکه دو مورد دیگرشامل عملکردکاندیشنر میباشد.مهمترین جنبهکاندیشن کردن عبارتست از تنظیم افزودن بخار.این عمل ازطریق استفاده از SH صورت میگیرد.

میزان کارآیی بخار برای عملکرد صحیح SH دستگاه پلت، حیاتی میباشد و برطبق فرمول زیر محاسبه میشود:

کارآیی بخار برابر است با: نسبت افزایش دما (˚C) ( به رطوبت (درصد

فرمول کارایی بخار

CMT) Conditioned meal temperature) دمای خوراک کاندیشن شده

MMT)  Mixed meal temperature)  دمای خوراک میکس شده

CMM)   Conditioned meal moisture)  رطوبت خوراک کاندیشن شده

MMM)    Mixed meal moisture)   رطوبت خوراک میکس شده

با استفاده از این فرمول، مدیران تولید و کیفیت میتوانند بطور مکرر بر مقدار حرارت بخار نظارت داشته باشند. به عنوان یک قانون کلی، هنگامیکه کارآیی بخار به زیر11˚C افت میکند، حرارت به اندازه کافی بالا نیست تا کاندیشن خوراک در مدت نسبتاً کوتاه کاندیشن کردن بطور مناسب صورت گیرد. در مقابل، هنگامیکه کارآیی بخار به بالای 17˚C میرسد، محتوای انرژی بخار به اندازه کافی بالاست که ممکن نیست در مدت زمان نسبتاً کوتاه کاندیشن کردن، بخار به فاز مایع بازگردد. همچنین استفاده از کارآیی بخار به مدیران تولید و کیفیت اجازه میدهد تا SH خود را برای جبران نوسانات رطوبت و دمای خوراک میکس شده، تنظیم کنند.

یک فرض کلیدی: حداکثر رطوبت برای خوراک کاندیشن شده 17/5 درصد است. در واقع، دستگاه پلت نمیتواند خوراکی را که دارای رطوبت بالای17/5 درصد است، پلت نماید. بنابراین، خوراک کاندیشن شده خوب برای تولید پلت باکیفیت، باید دارای حدود 17 درصد رطوبت باشد. کیفیت خوب پلت، تنها با حداکثر نمودن دمای کاندیشن کردن بدست نمی آید اما می توان از طریق درک عوامل مهم مؤثر در کیفیت بخار و عملکرد کاندیشنر بدان دست یافت. این عوامل شامل بخار خوب، کنترل ثابت دما، رطوبت خوراک میکس شده و تنظیم فشار بخار مناسب می باشند. تحقیقات نشان میدهد فشار بخار در مقایسه با سایر متغیرها، نقش حیاتی در کیفیت پلت بازی نمیکند. بنابراین فشار بخار اثری روی کارآیی بخار ندارد. در نتیجه فشار بخار باید در پاسخ به دما و رطوبت خوراک موجود در کاندیشنر تنظیم شود.